top of page

Algemene voorwaarden, klachten en privacyverklaring

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de offertes, facturen, overeenkomsten en mondelinge toezeggingen. Dit kan van of met de opdrachtgever zijn. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn pas geldig wanneer dit door beide partijen schriftelijk is vastgelegd en geaccordeerd. 

Bedrijf

CoachAtelier RINGOET richt zich op het coachen van mensen voor persoonlijke ontwikkeling.
CoachAtelier RINGOET is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 85527637,

Definities

De opdrachtgever is in dit geval de client of een andere instantie die CoachAtelier Ringoet inzet. CoachAtelier Ringoet is de opdrachtnemer in alle gevallen.

Offertes, informatie en facturen

Alle offertes of informatie over het aanbod zijn vrijblijvend. De offerte is geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. 

Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend. De opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De opdrachtgever is verplicht de factuur binnen de aangegeven betaaltermijn te betalen. Juridische stappen kunnen worden opgenomen, zodra dit niet het geval is.

 

Overmacht
Wanneer de opdrachtnemer gehinderd wordt door overmacht, kan de opdrachtnemer niet gedwongen worden tot verplichten van het uitvoeren van diensten en/of leveren van diensten. De opdrachtnemer kan de verplichting tijdens de overmacht opschorten.

 

Informatieverstrekking, geheimhouding en dossiervorming
Er is op deze pagina een privacyverklaring weergegeven. De opdrachtnemer vraagt diverse informatie uit. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor onvolledige of foutieve informatie. De opdrachtnemer is ook niet verantwoordelijk voor het eventueel niet ontvangen van informatie door de opdrachtgever, door onjuiste (adres)gegevens.
Zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer hebben een geheimhoudingsplicht wat betreft de coachingssessies. 
Werkaantekeningen zijn niet bedoeld voor de opdrachtgever en zijn niet inzichtelijk. Deze werkaantekeningen hoeven ook niet bewaard te blijven. 

 

Aansprakelijkheid en risico

Wanneer u medische klachten ervaart dient u ten alle tijden met een huisarts, medisch specialist of andere hulpverlener te overleggen. CoachAtelier RINGOET verricht geen medisch behandelingen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiele en/of immateriele schade als gevolg van behandelingen. De opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid voor- tijdens of na de behandeling voor de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan in verband met verrichte diensten, behandeling of beslissingen naar aanleiding van coachingssessies of workshops. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Annuleren en verzetten
In geval van individuele coachingssessies, kunnen zowel de opdrachtgever en de opdrachtnemer de verdere coaching annuleren, zonder opgaaf van reden. De opdrachtgever is wel verplicht tot betaling van de factuur van de geleverde prestaties. 

Wanneer een sessie moet worden geannuleerd of verzet voor aanvang, dient dit 24 uur van te voren te gebeuren per telefoon of mail. 

Wanneer dit niet 24 uur van te voren gebeurd, wordt het volledig bedrag in rekening gebracht. Afspraken die op tijd zijn verzet of geannuleerd worden niet in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen op de afspraak, wordt de afspraak in rekening gebracht en is de opdrachtgever verplicht de factuur te betalen binnen het vastgestelde termijn op de factuur. 
Voor het geval naar het oordeel van de opdrachtnemer de financiële positie van de klant risico’s met zich mee brengt, is de opdrachtnemer gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

De opdrachtnemer heeft het recht om met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijk tussenkomst op te zeggen, als de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen in deze overeenkomt. De opdrachtnemer kan de coaching of de workshop annuleren zonder opgaaf van reden of opdrachtgevers weigeren. De opdrachtnemer doet dit schriftelijk en betaald dan het gehele betaalde bedrag van de opdrachtgever terug. 

Betaling coaching en workshops
De betaling dient binnen het betalingstermijn op de factuur te zijn voldaan. Als de opdrachtgever niet of te laat betaald dan kan de opdrachtnemer onmiddellijk de dienstverlening stoppen. Voor de factuur volgt een waarschuwing. Hiervan brengt de opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte. Indien de opdrachtnemer de vordering uiteindelijk ter incasso uit handen geeft is de opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 

 

Aanvullende voorwaarden betaling workshops 
Bij de aanvang van de workshop dient het bedrag door de opdrachtgever zijn betaald. De opdrachtnemer moet dit op de rekening hebben ontvangen. Annuleren van een workshop dient schriftelijk te worden gedaan 24 uur van te voren via het contactformulier, telefoon of mail. 


Klachten

Wanneer er klachten zijn, kan er contact opgenomen worden via het contactformulier binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht. We zoeken dan samen naar een zo'n passend mogelijke oplossing. CoachAtelier RINGOET is aangesloten bij het expertisecentrum klachten en calamiteiten zorg Quasir. Wanneer we er niet samen uitkomen kan je de klacht met de klachtenfunctionaris van Quasir bespreken en zoeken naar een passende oplossing. Wanneer dit niet kan worden gevonden kan je met de klachtenfunctionaris vervolgstappen ondernemen.

Als we er samen niet uitkomen en je wilt contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Quasir, kan dit via de volgende adresgegevens:

Post:

t.a.v. de ambtelijk secretaris, 
Postbus 1021
7940 KA  Meppel

Of per e-mail: ambtelijksecretaris@quasir.nl of telefoon: 06-82366772.


Als de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kan de klacht worden doorgezet naar de Geschillencommissie Stichting Zorggeschil. CoachAtelier RINGOET is aangesloten bij de geschilleninstantie Zorggeschil. Stichting Zorggeschil levert de geschillencommissie. Indienen van een geschil kan - nadat de klachtenregeling is doorlopen – bij: ambtelijksecretaris@Zorggeschil.nl Meer informatie staat op: www.zorggeschil.nl


Privacyverklaring
CoachAtelier RINGOET verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoongegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de wet Algemene verordering gegevensbescherming (AVG) voorschrijven. De gegevens worden verwerkt door info@coachatelierringoet.nl. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een afspraak op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

- Gezondheid

De bovenstaande gegevens worden verwerkt om de betaling met u af te handelen, u te kunnen bellen of mailen, om producten bij u af te leveren of nieuwbrieven te verzenden. Daarnaast wordt uw gedrag geanalyseerd op de website om het aanbod en de website te verbeteren. Ook voor de belastingdienst worden de gegevens verwerkt. 

De systemen die worden gehanteerd zijn, Apple IOS, google, gmail, e-boekhouden, WIX.

De gegevens worden niet gedeeld met derden. Tenzij er een samenwerking op u verzoek volgt tussen een CoachAtelier RINGOET en een andere therapeut. De persoonsgegevens en adres worden minimaal 7 jaar bewaard, omdat dit een fiscale bewaarplicht is. De werkwijze wordt minimaal twee jaar bewaard. 

Er worden technisch, functionele en analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ook wordt op basis van deze informatie (een klein tekstbestand wordt bij het eerste bezoek opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone) de website geoptimaliseerd. Afmelden van cookies kan ook, dat kan u in uw browser doen. 

U heeft ten alle tijden recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Neem contact op via info@coachatelierringoet.nl. Mocht u er niet uitkomen met mij dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Klachten
Privacyverklaring
bottom of page